3 en 4 februari 2021
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Het tiende ggz-congres: een feest waard!

praktische info

Inzendingen
Alleen bijdragen waarvan alle gegevens ingevuld zijn, komen in aanmerking voor beoordeling.
Inzendingen van symposia gebeuren best per e-mail. Vermeld de gegevens in dezelfde volgorde als op het elektronisch inschrijvingsformulier.
Gelieve contact te nemen met het congressecretariaat wanneer u geen ontvangstbevestiging ontvangt.

Taal
Alle bijdragevoorstellen worden in het Nederlands ingediend. Ook de presentaties gebeuren in het Nederlands.

Samenvattingen

De lengte van de samenvatting mag maximum 250 woorden of 1.200 tekens zijn. Daarin zijn inbegrepen de titel, de auteurs en ten hoogste 2 literatuurvermeldingen.
De referentie van een artikel omvat (in deze volgorde): auteur, tijdschrift, jaar, titel, volume, bladzijden;
van een boek: auteur, jaar, titel, plaats, uitgever.

Alle gegevens moeten worden ingevuld
Samenvattingen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden teruggestuurd zonder beoordeling.
Voor een symposium of een andere bijdragevorm met verschillende bijdragen moet voor elke bijdrage een samenvatting worden ingestuurd, alsook een voor de gehele bijdrage. Deze voorstellen moeten samen worden ingediend.
De samenvattingen worden opgenomen in het programmaboek. De gegevens (personalia, referenties, ...) moeten volledig en correct zijn. Ze worden na aanvaarding door het wetenschappelijk comité niet meer ter correctie voorgelegd aan de inzenders.

Computergebruik op het congres
Alle zalen beschikken over een computer, een dataprojector (beamer) en een bord.
Als u een powerpointpresentatie brengt, dan kan u het bestand op een geheugenstick meebrengen. Ook foto's, film en geluidsfragmenten kan u meebrengen op een geheugenstick.

Einddatum
De einddatum voor inzending van bijdragevoorstellen is 16 februari 2020.

Communicatie
Indieners van een symposium wijzen een contactpersoon aan, verantwoordelijk voor alle communicatie met de congresorganisatie.
Deze contactpersoon is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van samenvattingen en programmagegevens en de communicatie met de sprekers van het symposium.

Sprekerstarief
Per aanvaarde bijdrage kan één persoon aan sprekerstarief inschrijven. Voor werkwinkels kunnen twee personen aan het sprekerstarief inschrijven.
Eventuele bijkomende auteurs/sprekers van de bijdrage betalen de gewone prijs.

Beoordeling
Het Wetenschappelijk comité van het congres beoordeelt alle inzendingen op basis van de ingeleverde samenvattingen. Hierbij hanteert het Comité een aantal criteria zoals wetenschappelijke kwaliteit, educatieve waarde, de relatie met het congresthema, maatschappelijke relevantie, om te komen tot een evenwichtig programma. Rekeninghoudend met de beschikbare ruimte en tijd kan het Wetenschappelijk comité een selectie uitvoeren. Indien om deze redenen een inzending niet kan worden geprogrammeerd, wordt als alternatief in principe de gelegenheid tot posterpresentatie geboden.

Alle inzendingen ontvangen een reactie van het Wetenschappelijk comité. Bij niet-aanvaarding wordt de beslissing kort gemotiveerd.